fIstatDB – Zmiany, aktualizacje, poprawki

Data Obszar Opis
2017-02-15 Raporty W raporcie dla klienta, związanym ze stanem zamówienia i otrzymanymi płatnościami, dodano informacje o podmiocie;
2017-02-15 Zamówienia Dodano automatyczny zapis daty wysyłanego do klienta powiadomienia, związanego ze złożonym przez niego zamówieniem. Informacja o dacie powiadomienia klienta pojawia się zarówno w nagłówkach zawartości zamówienia jak i w raporcie spedycyjnym;
2017-02-15 Raporty Raport spedycyjny uzupełniono o następujące informacje dotyczące zawartych w nim zamówień: zapłacona kwota, kwota do zapłaty, data powiadomienia klienta;
2017-02-15 Raporty Zmieniono sposób formatowania tekstu wiadomości email, wysyłanej do klienta w związku z raportem PDF dotyczącym złożonego zamówienia;
2017-01-30 Zamówienia Dodano możliwość generowania raportu w formacie PDF, zawierającego istotne informacje związane z wybranym zamówieniem złożonym przez klienta;
2017-01-30 Zamówienia Dodano możliwość ustawienia nieokreślonej daty przewidywanej gotowości pozycji zamówienia;
2017-01-29 Prowizje agentów Dodano możliwość szybkiego rozliczenia zbioru prowizji;
2017-01-28 Prowizje dilerskie Zmieniono określenie "Prowizje dilerskie" na "Prowizje agentów", rozbudowano formularz filtrowania prowizji oraz dodano możliwość generowania raportu w formacie PDF;
2017-01-28 Logistyka Dodano możliwość generowania raportu PDF, zawierającego szczegóły planowanych dostaw dla wybranej spedycji;
2017-01-11 Faktury, korekty Dodano możliwość ręcznego wprowadzania wagi towaru (zamiast automatycznie wyliczonej wagi) do pozycji faktur dotyczących towarów, a także uwzględniono możliwość korygowania wagi towarów w fakturach korygujących;
2017-01-11 Zamówienia Dodano możliwość generowania specyfikacji pozycji zamówień w formacie PDF;
2017-01-05 Grupy Towarowe Zniesiono ograniczenie wymuszające unikatowy kod nomenklatury scalonej Intrastat dla grup towarowych, ze względu na fakt, iż różne towary mogą mieć w rzeczywistości ten sam kod nomenklatury scalonej Intrastat;
2017-01-05 System Wprowadzono liczne poprawki związane z długością pól w formularzach oraz z zakresami dozwolonych znaków;
2017-01-04 Zamówienia Zwiększono precyzję wyliczania cen poszczególnych pozycji towarowych dla zamówień z ustawionym widokiem faktury końcowej według kompletów grup towarowych;
2017-01-03 Zamówienia Dodano możliwość ręcznego wprowadzenia wagi towaru, dodawanego do specyfikacji pozycji zamówienia. W polu dotyczącym wagi pojawia się automatycznie wyliczona waga wprowadzanego towaru, na podstawie ustawień grupy towarowej, lecz wartość ta może zostać ręcznie nadpisana przez użytkownika;
2016-12-28 Podmioty, Faktury Wprowadzono liczne zmiany związane z prefiksami faktur. Od tej pory można definiować własne prefiksy typów faktur dla podmiotów gospodarczych;
2016-12-23 System Dodano obsługę asortymentu 3-wymiarowego dla typu asortymentu produkty. Od tej chwili system automatycznie oblicza wagę towarów (transporty, specyfikacje, intrastat itp), również na podstawie ich głębokości. W związku w nowym rodzajem obsługiwanego asortymentu, wprowadzono liczne aktualizacje w modułach grupy towarowe, asortymenty, faktury, korekty i zamówienia;
2016-12-16 Faktury, płatności Poprawiono błąd uniemożliwiający odświeżanie kwoty należności z faktury VAT w przypadku opłacania faktury z zastosowaniem otrzymanej od odbiorcy płatności;
2016-12-16 Faktury, płatności Poprawiono błąd uniemożliwiający automatyczne odświeżanie listy dostępnych płatności, w przypadku opłacania faktury VAT otrzymaną od odbiorcy płatnością;
2016-12-16 System Zwiększono poziom bezpieczeństwa poprzez ustawienie protokołu TLS dla systemowych wiadomości email zawierających poufne informacje;
2016-12-15 Płatności Dodano następujące informacje do kartoteki płatności otrzymanych: informacja o powiązaniu kwoty otrzymanej płatności zaliczkowej z zamówieniem złożonym przez odbiorcę; informacja o wystawionej fakturze zaliczkowej do otrzymanej płatności (płatność typu zaliczka); informacja o zastosowaniu kwoty otrzymanej płatności do opłacenia należności z wystawionej faktury VAT (płatność typu zapłata);
2016-12-15 Płatności Dodano narzędzie umożliwiające zastosowanie kwot płatności otrzymywanych od odbiorców do uregulowania należności z wystawionych im faktur VAT;
2016-12-14 System Usunięto błędy powodujące nieprawidłowe wyniki wyszukiwania kontrahentów w licznych kartotekach systemu, w przypadku wyszukiwania osób fizycznych po imieniu i nazwisku;
2016-12-14 Płatności Usunięto błąd uniemożliwiający automatyczne zamknięcie niepotrzebych dla typu płatności okienek w formularzach dodawania i edytowania płatności, w przypadku dokonania zmiany typu płatności, podczas wypełniania formularza;
2016-12-14 Płatności Usunięto błąd uniemożliwiający wyświetlanie ostrzeżenia, w przypadku nie dokonania wyboru typu płatności w formularzu dodawania i edytowania płatności;
2016-12-14 Faktury Dodano informację o pozostałej kwocie do zapłaty, dotyczacej dokumentów sprzedaży widniejących w kartotece faktur;
2016-12-12 System Rozbudowano panel superadmina o funkcje umożliwiające szybkie wprowadzanie aktualizacji baz danych głównych kont systemowych;
2016-12-12 System Dodano funkcje umożliwiające stosowanie dwustopniowego uwierzytelniania użytkowników;
2016-12-09 Logistyka Wprowadzono zmiany usprawniające generowanie listu przewozowego CMR na podstawie towaru zawartego w realizowanych zamówieniach;
2016-12-06 Raporty Dodano nowy filtr raportu spedycyjnego ograniczający wyniki raportu wyłącznie do zamówień nie przypisanych do transportów;
2016-12-05 Raporty Poszerzono zakres informacji widniejących w raporcie spedycyjnym o dane transportu, dotyczące pojazdu i przewoźnika: nazwa pojazdu, nazwa przewoźnika, ładowność pojazdu;
2016-12-05 Raporty Dodano nowy filtr do raportu spedycyjnego: status transportu;
2016-12-04 Raporty Poszerzono zakres danych raportu sprzedaży o kwoty VAT, z podziałem na stawki VAT - także, opcjonalnie, z uwzględnieniem faktur korygujących w wybranym okresie sprawozdaczym;
2016-12-03 Rejestracja Dodano globalne ustawienia umożliwiające wyłączanie / włączanie możliwości rejestracji nowego konta głównego;
2016-11-30 System Wprowadzono poprawki związane z pełną integracją modułów Pojazdy i Transporty;
2016-11-30 Zamówienia Wprowadzono poprawki usprawniające dodawanie zawartości do specyfikacji pozycji zamówień;
2016-11-30 System Wprowadzono zmianę nazewnictwa. Moduł 'Dilerzy' został przemianowany na 'Agenci';
2016-11-29 Pojazdy Dodano nowy moduł: Pojazdy;
2016-11-28 Użytkownicy Wprowadzono poprawkę eliminującą problemy występujące w trakcie potwierdzania adresów email nowych użytkowników, oraz użytkowników aktualizujących adres email lub hasło;
2016-11-27 Kontrahenci Dodano ulepszenia usprawniające działanie następujących modułów: odbiorcy, dostawcy, dilerzy;
2016-11-27 Przewoźnicy Dodano nowy moduł: Przewoźnicy;
2016-11-14 System Wprowadzenie poprawek związanych z ustawieniami języka obcego dokumentacji sprzedaży dla kontrahenta zagranicznego;
2016-11-14 Język obcy Wprowadzenie poprawek związanych z ustawieniami języka obcego dokumentacji sprzedaży dla kontrahenta zagranicznego;
2016-11-14 Użytkownicy Dodano narzędzie umożliwiające modyfikację własnego adresu email oraz własnego hasła przez użytkowników nie posiadających uprawnień administracyjnych;
2016-11-14 Różne Wprowadzono drobne ulepszenia związane z komunikatami systemowymi;
2016-11-14 Użytkownicy Dodano panel powitalny;
2016-11-13 Prowizje dilerskie Dodano narzędzie umożliwiające ustawienie daty płatności dotychczas niewypłaconej prowizji dilerskiej, zgodnie z bieżącą datą;
2016-11-10 Prowizje dilerskie Utworzono i wdrożono nowy moduł, odpowiedzialny za obsługę prowizji dilerskich. Moduł umożliwia zarządzanie dowolną ilością stawek prowizji dilerskich, przyporządkowanych do poszczególnych pozycji zamówień. Obsługa prowizji zwykłych oraz prowizji automatycznie inkrementujących wartość pozycji zamówień;
2016-11-07 Zamówienia Dodano kontrolę spójności identyfikatorów zamówienia / pozycji zamówienia, stosowaną w przypadku edytowania danych pozycji zamówień;
2016-11-06 Zamówienia Częściowo zmodyfikowano reguły sprawdzające możliwość dodawania zamówień do spedycji, jak również usuwania zamówień ze spedycji. Obecnie można dodawać i usuwać ze specycji zamówienia ze statusami wszystkich pozycji poniżej systemowego poziomu statusu "w drodze", niezależnie od faktu czy zamówienie zostało zafakturowane czy też nie, pod warunkiem iż status spedycji na to pozwala;
2016-11-06 Zamówienia Zaktualizowano reguły sprawdzające możliwość przenoszenia pozycji zamówień do innych zamówień. Została dodana nowa reguła, która uniemożliwia przeniesienie pozycji będącej już w drodze;
2016-11-06 Zamówienia Dodano narzędzie umożliwiające szybkie przypisywanie zamówień do wybranych spedycji z widoku zawartości zamówienia;
2016-11-05 Raporty Dodano opcję umożliwiającą uwzględnienie - w raporcie sprzedaży - wystawionych (na chwilę sporządzania raportu) faktur VAT korygujących do dokumentów sprzedaży z wybranego okresu sprawozdawczego - zarówno korekt do faktur VAT, jak i korekt do korekt - bez ograniczeń co do ilości korygowanych dokumentów. Ewentualne faktury korygujące VAT wyświetlane są pod listą faktur VAT, natomiast podsumowanie kwot uwzględnia zmiany dokonane w korektach;
2016-11-04 Zamówienia Dodano narzędzie umożliwiające szybkie przenoszenie pozycji niezafakturowanych zamówień, ich ustawień oraz ich całkowitej zawartości do innych niezafakturowanych zamówień tego samego podmiotu i nabywcy;
2016-11-03 Faktury, korekty Dodano obsługę nowego rodzaju faktury: faktura (VAT, zaliczkowa, końcowa, pro-forma, korygująca) polska, w języku polskim i w walucie EURO z przeliczeniem kwot podatku VAT na PLN według wartości średniego kursu Euro zastosowanej w dokumencie;
2016-11-03 Korekty Dodano informacje o kosztach transportu w korektach;
2016-11-03 Korekty Dodano możliwość korygowania wartości i stawki VAT kosztów transportu w korygowanych fakturach i korektach;
2016-11-03 Faktury Koszty transportu, jeśli równe zero, nie są widoczne jako pozycja faktury;
2016-11-03 Korekty Dodano informacje o dacie wystawienia korygowanego dokumentu pierwotnego;
2016-11-03 Zamówienia Została usunięta konieczność wyboru stawki VAT kosztów transportu zamówienia w przypadku zerowych kosztów transportu;
2016-11-03 Zamówienia Została usuniętą konieczność wprowadzania przewidywanej daty dostawy zamówienia. Data dostawy może być jednak nadal wprowadzana, lecz opcjonalnie;